O firmie     |      Regulamin     |      Kontakt

Regulamin


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez system informatyczny sklepu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Po złożeniu zamówienia Kupujący drogą elektroniczną dostaje informację o jego otrzymaniu.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: w momencie gdy zamówienie zostanie potwierdzone przez Kupującego.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest dowód zakupu. Jest on wystawiony po otrzymaniu wpłaty na konto.

7. Kupujący nie może wprowadzać zmian w zamówieniu i nie może anulować złożonego zamówienia.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Termin otrzymania przesyłki to 48-72 godzin od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy . Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. 48-72 godzinny czas otrzymania przesyłki dotyczy tylko tych produktów które w momencie składania zamówienia były dostępne w magazynach sklepu. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie lub pocztę polską na koszt Kupującego.

10. Płatność za towar należy realizować na konto firmy w wysokości podanej podczas potwierdzenia zamówienia.

11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • uszkodzenia lub widocznych śladów używania towaru


Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem z wypełnioną częścią "zwrot". Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić telefonicznie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą FHU Divitex, reprezentowaną przez Arkadiusza Piotrowskiego

13. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.

14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

16. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

I. Warunki gwarancji

1. Gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w sklepie.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do wskazanego w karcie gwarancyjnej serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub potrzebą sprowadzenia części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony do 60 dni roboczych.

3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej. Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera takiego wskazania, wadliwy sprzęt należy na swój koszt odesłać do Sprzedawcy na adres Firma Handlowo - Usługowa Divitex, Arkadiusz Piotrowski, ul Wyszyńskiego, 33/39 94-047 Łódź PL. Przed wysłaniem wadliwego towaru na wskazany powyżej adres Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu telefonicznie. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej.

4. Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Sprzedający nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy.

6. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem podanym do wiadomości na stronie.

8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył przedmioty stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.

9. W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy , bądź jej prawnego kontynuatora, właściciel towaru oświadcza, iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulegają przepadkowi na rzecz firmy bądź jej prawnego kontynuatora. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

10. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sprzedaży Sklepu zamieszczonymi na stronie.

11. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.


II. Procedura reklamacji

W przypadku składania reklamacji nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej. Oto podstawowe zasady:

1. Przed wysłaniem sprzętu klient powinien skontaktować się z handlowcem / osobą z działu reklamacji, celem zgłoszenia reklamacji

2. Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu

3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną

4. Jeżeli sprzęt nie posiada pełnego wyposażenia (wszelkie kable, sterowniki, przejściówki, oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy - w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa "do skutku".

5. Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji.

6. Sprzęt, do którego nie będzie dołączony dokument gwarancyjny wraz z dokumentem sprzedaży, będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, nie będzie przyjęty do reklamacji; możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu po weryfikacji, czy dany sprzęt podlega gwarancji (nasza wewnętrzna procedura).

7. Jeżeli sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.


III. Zasady zwrotu towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru.
Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (m. in. towar sprowadzany na zamówienie).


Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny. nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika, zwracany towar zostanie przyjęty najdalej 10 dnia od daty dostarczenia towaru do klienta.

2. Przed wysłaniem towaru klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z handlowcem realizującym zamówienie lub działem reklamacji.

3. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).

4. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.

5. W przypadku zwrotu towaru klient płaci za jego transport zarówno do klienta i z powrotem do firmy wg pełnych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez Miasto robotów. Przy kalkulacji doliczane będą ewentualne dodatkowe opłaty związane ze specjalną dostawą (dostawa w godzinach wieczornych lub w sobotę) oraz potrącana wartość faktycznie zapłaconej usługi transportowej przez klienta.


Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony:

1. Należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: , Firma Handlowo - Usługowa Divitex, Arkadiusz Piotrowski, ul Wyszyńskiego, 33/39 94-047 Łódź PL

2. W przesyłce winno znajdować się oświadczenie klienta, o tym, czy korzysta z prawa zwrotu towaru czy z prawa realizacji reklamacji:

a) wymiana towaru na wolny od wad realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych
b) zwrot gotówki (na konto lub przekazem pocztowym) następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta podpisanego dokumentu korekty sprzedaży.

Login:

Hasło:


    rejestracja
Hexbug Crab Turkusowy

69.90 ,-
Skyhopper

209.00 ,-
Lightstar

99.90 ,-
Dzwoneczek (Tinkerbell)

169.00 ,-
Roboraptor

339.00 ,-
Roborover

239.00 ,-
»  Koszty dostawy »  Dostępność produktów
»  Czas realizacji zamówienia »  Gwarancja i serwis
O firmie               Kontakt               Regulamin              
Copyright © by MiastoRobotów.pl   Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by Quick.Cart

Przejdź na górę strony^